Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad www.gulliver-online.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.gulliver-online.ee omaniku Meyer sweets OÜ (Registrikood 14374323, asukohaga Masti 3-13, Tallinn, 11911, Eesti) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Meyer sweets OÜ vahelisi suhteid Meyer sweets OÜ hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Meyer sweets OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.brums.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Meyer sweets OÜ ja Klient soovivad kaubelda Meyer sweets OÜ veebilehekülje www.gulliver-online.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Meyer sweets OÜ e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. Meyer sweets OÜ e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes

2.2 Hinnad sisalduvad käibemaksu, kuna e-poe omanik Meyer sweets OÜ on registreeritud Eesti Maksu- ja Tolliametis kui käibemaksukohustuslane ettevõtte.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.4. Meyer sweets OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, pangalingiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

3.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. Meyer sweets OÜ kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Meyer sweets OÜ lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Meyer sweets OÜ koheselt enne kohaletoomist.

4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Meyer sweets OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Meyer sweets OÜ üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Meyer sweets OÜ kaupa mitte vastu võtta.

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile gulliver.tallinn@gmail.com

4.8. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks hetkest, kui Kaupleja poolt organiseeritud vedaja on asja tarbijale üle andnud või on tarbija sattunud ise vastuvõtuviivitusse.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab klient oma soovist taganeda müüjale teatada. Asi tuleb tagastada vastavalt VÕS §-le 56 lg 3 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest müüjale.

5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kaasas peab olema taganemisavaldus.

5.3 Taganemisavaldus peab sisaldama Meyer sweets OÜ poolt Kliendile väljastatud tellimuse numbrit, samuti Kliendi pangakonto numbrit, kuhu Klient soovib, et Meyer sweeets OÜ talle Toodete eest tasutu tagastaks.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole seadusega ettenähtud aja jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile gulliver.tallinn@gmail.com (30 päeva jooksul peale avalduse esitamist), eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Meyer sweets OÜ lattu.

5.5. Kauba tagastamise kulu seadusega ettenähtud summa ulatuses kannab Klient, va p 5.6.

5.6. Meyer sweets OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Meyer sweets OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

Toote tagastamiseks saada palun enne postitamist teavitus aadressile tallinn@brums.ee ja märgi järgnev info: Tellija nimi, tellimuse number, Tagastatav toode ja soovi korral vahetustoode, arveldusarve juhul, kui maksja andmed ei ühti tagasimakse saaja andmetega.

5.9. Meyer sweets OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Meyer sweets OÜ poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Meyer sweets OÜ’d probleemist e-posti aadressil gulliver.tallinn@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, fotod); tellimuse nr.

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Meyer sweets OÜ Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on Meyer sweets OÜ’l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Meyer sweetsOÜ kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Meyer sweets OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Meyer sweets OÜ ei vastuta:

• Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
• defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
• toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Meyer sweets OÜ vastutab Kliendi ees Meyer sweets OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab Meyer sweets OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. Meyer sweets OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. Meyer sweets OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Meyer sweets OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. Meyer sweets OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. Meyer sweets OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Meyer sweets OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Meyer sweets OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Meyer sweets OÜ’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.